แบบฟอร์มการลา
26 เมษายน 2559 แบบใบขอยกเลิกวันลา ดาวน์โหลด 422 ครั้ง
26 เมษายน 2559 แบบใบลาพักผ่อน ดาวน์โหลด 656 ครั้ง
26 เมษายน 2559 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร ดาวน์โหลด 938 ครั้ง
26 เมษายน 2559 แบบใบขอยกเลิกวันลา (บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี) ดาวน์โหลด 553 ครั้ง
26 เมษายน 2559 แบบใบลาพักผ่อน (บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี) ดาวน์โหลด 562 ครั้ง
26 เมษายน 2559 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร (บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี) ดาวน์โหลด 543 ครั้ง
27 เมษายน 2559 แบบใบลาอุปสมบท ดาวน์โหลด 888 ครั้ง
27 เมษายน 2559 แบบใบลาไปต่างประเทศ ดาวน์โหลด 1,034 ครั้ง
27 เมษายน 2559 แบบใบลาออกจากราชการ ดาวน์โหลด 882 ครั้ง
30 มิถุนายน 2559 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ดาวน์โหลด 1,022 ครั้ง
30 มิถุนายน 2559 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร(สำนักงานอธิการบดี) ดาวน์โหลด 668 ครั้ง